4 กรกฎาคม 2022

ฮักแพงเรดิโอ นครพนม

FM104MHz ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม โทร 098-5954831

คำสั่ง จ.นครพนม 110/2564 เรื่อง ห้ามผู้ใดเข้าหรือออกจากพื้นที่บ้านหนองกุดแคน หมู่ที่ 8 ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม และบ้านหนองกุดแคนเหนือ หมู่ที่ 15 ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

คำสั่ง จ.นครพนม 110/2564 เรื่อง ห้ามผู้ใดเข้าหรือออกจากพื้นที่บ้านหนองกุดแคน หมู่ที่ 8 ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม และบ้านหนองกุดแคนเหนือ หมู่ที่ 15 ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
แชร์ให้เพื่อน

เปิดคำสั่ง จังหวัดนครพนม 110/2564
ข้อ1.ห้ามผู้ใดเข้าหรือออกจากพื้นที่บ้านหนองกุดแคน หมู่ที่ 8 ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม และบ้านหนองกุดแคนเหนือ หมู่ที่ 15 ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม หากมีความจำเป็นจะต้องเข้าหรือออกจากพื้นที่ให้ขออนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม หรือนายอำเภอท้องที่ หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม หรือนายอำเภอท้องที่
ข้อ 2ให้ปิดโรงเรียนบ้านหนองกุดแคน หมู่ที่ 15 ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ข้อ 3 ให้ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุดแคน หมู่ที่ 15 ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จนถึง1ก.พ.2564
คำสั่ง จ.นครพนม 110/2564 เรื่อง ห้ามผู้ใดเข้าหรือออกจากพื้นที่บ้านหนองกุดแคน หมู่ที่ 8 ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม และบ้านหนองกุดแคนเหนือ หมู่ที่ 15 ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ติดต่อสถานี